Ogłoszenie nr 510004929-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550279040-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 13530000000000, ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej  5, 20-031  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 375 965, e-mail zampubl@umcs.lublin.pl, faks 815 375 965.
Adres strony internetowej (url): www.umcs.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WR/98-2019/DOP-p
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2020.Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do zaproszenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 325203.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Langiewicza 22
Kod pocztowy: 20-032
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 400000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 400000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 400000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Przedmiotem umowy, którą Uniwersytet chce zawrzeć w wyniku zamówienia z wolnej ręki, jest przeprowadzenie działań i eventów artystyczno-kulturalnych w zakresie reklamy i promocji, na rzecz Zamawiającego podczas organizowanych imprez sportowych i kulturalnych, które odbędą się w 2020 roku. W przedmiotowej sytuacji jedynym podmiotem mogącym zrealizować zamówienie jest AZU UMCS ze względu na prowadzoną działalność artystyczną i wieloletnie przygotowywanie występów zespołu tanecznego i cheerleaderek na zawodach sportowych organizowanych przez Uniwersytet. Zobowiązania, które miałby przyjąć do realizacji AZU UMCS w ramach umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia z wolnej ręki, mogą być wykonywanie przy współpracy z AZC UMCS EVENT TEAM, który realizuje całą gamę imprez kulturalnych i artystycznych, a także prowadzi działalność promocyjną i reklamową w ramach Klubu AZS. Biorąc pod uwagę konieczność (nieodzowność) wykorzystania w materiałach promocyjnych wizerunku studentów UMCS zrzeszonych w sekcjach sportowych Klubu AZS i reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej, należy stwierdzić, że żaden inny podmiot nie Est uprawniony do korzystania z ww. wizerunku studentów. Zatem patrząc obiektywnie, wyłącznie AZS UMCS może w świetle prawa zrealizować rzeczone zamówienie. Bezsporny jest brak możliwości zastosowania rozwiązania zastępczego, z uwagi na to, że podstawą przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, jest promocja UMCS wśród społeczności akademickiej, a więc udział w akcjach promocyjnych studentów-zawodników i studentów zaangażowanych w działanie sekcji naukowych i sportowych Uniwersytetu, jest niezbędny z punktu widzenia efektywności prowadzonych działań. W związku z wypełnieniem ustawowych przesłanek, dla trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy PZP, udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.