Ogłoszenie nr 550279040-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Lublin: Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2020 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 13530000000000, ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej  5, 20-031  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 375 965, e-mail zampubl@umcs.lublin.pl, faks 815 375 965.
Adres strony internetowej (url): www.umcs.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2020
Numer referencyjny  WR/98-2019/DOP-p
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2020.Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do zaproszenia.
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Przedmiotem umowy, którą Uniwersytet chce zawrzeć w wyniku zamówienia z wolnej ręki, jest przeprowadzenie działań i eventów artystyczno-kulturalnych w zakresie reklamy i promocji, na rzecz Zamawiającego podczas organizowanych imprez sportowych i kulturalnych, które odbędą się w 2020 roku. W przedmiotowej sytuacji jedynym podmiotem mogącym zrealizować zamówienie jest AZU UMCS ze względu na prowadzoną działalność artystyczną i wieloletnie przygotowywanie występów zespołu tanecznego i cheerleaderek na zawodach sportowych organizowanych przez Uniwersytet. Zobowiązania, które miałby przyjąć do realizacji AZU UMCS w ramach umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia z wolnej ręki, mogą być wykonywanie przy współpracy z AZC UMCS EVENT TEAM, który realizuje całą gamę imprez kulturalnych i artystycznych, a także prowadzi działalność promocyjną i reklamową w ramach Klubu AZS. Biorąc pod uwagę konieczność (nieodzowność) wykorzystania w materiałach promocyjnych wizerunku studentów UMCS zrzeszonych w sekcjach sportowych Klubu AZS i reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej, należy stwierdzić, że żaden inny podmiot nie Est uprawniony do korzystania z ww. wizerunku studentów. Zatem patrząc obiektywnie, wyłącznie AZS UMCS może w świetle prawa zrealizować rzeczone zamówienie. Bezsporny jest brak możliwości zastosowania rozwiązania zastępczego, z uwagi na to, że podstawą przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, jest promocja UMCS wśród społeczności akademickiej, a więc udział w akcjach promocyjnych studentów-zawodników i studentów zaangażowanych w działanie sekcji naukowych i sportowych Uniwersytetu, jest niezbędny z punktu widzenia efektywności prowadzonych działań. W związku z wypełnieniem ustawowych przesłanek, dla trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy PZP, udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  ,  ul. Langiewicza 22,  20-032,  Lublin,  kraj/woj. lubelskie