Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 550226892-N-2019 z dnia 23-10-2019 r.
Lublin: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - zasilenie podstawowe Instytut Pedagogiki UMCS. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 13530000000000, ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej  5, 20-031  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 375 965, e-mail zampubl@umcs.lublin.pl, faks 815 375 965.
Adres strony internetowej (url): www.umcs.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - zasilenie podstawowe Instytut Pedagogiki UMCS.
Numer referencyjny  WR/89-2019/DOP-p
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna instalacji odbiorczej Podmiotu Przyłączanego – obiektu Instytut Pedagogiki UMCS, przy ul. Głębokiej w Lublinie, działka nr 2/81, zakwalifikowanego do III grupy przyłączeniowej, o mocy 500 kW, zgodnie z warunkami przyłączenia nr 18-C0/WP/00135 i przy planowanym poborze energii elektrycznej w ilości 45 000 kWh rocznie.
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67. ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W związku z zaawansowaniem prac projektowych, a w ich konsekwencji wykonanie robót budowlanych dla obiektu Instytutu Pedagogiki UMCS, konieczne jest wykonanie nowego przyłączenia dla jego wewnętrznej instalacji do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Zamówienie na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej może zostać udzielone jednemu wykonawcy tj.: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, albowiem jest on wyłącznym właścicielem całej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w Lublinie. Mając na uwadze powyższe, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje art. 67 ust. 1 pkt. 1) lit. a) pzp, gdyż przedmiot zamówienia dotyczy sektora gospodarki, gdzie istnieje trwały i nieprzezwyciężalny monopol o charakterze obiektywnym. Zgodnie z art. 67. 1. pkt 1) lit. a) pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 755, zwana dalej pr. en.) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii, jako że działa w warunkach monopolu naturalnego, jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami, które się o to ubiegają. Koszty prac projektowych i prac związanych z przystosowaniem swoich obiektów do przyłączenia ponosi PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, natomiast Zamawiający zobowiązany jest uiścić opłatę przyłączeniową. Opłata ta ma charakter publicznoprawny i podobnie jak umowa z przedsiębiorstwem energetycznym o przyłączenie do sieci (art. 7 ust. 1 pr. en.) jej zapłata jest warunkiem koniecznym do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz zawarcia w przyszłości umowy w sprawie dostawy energii elektrycznej. Zamawiający uznał za zasadne udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna,  kancelaria.ol@pgedystrybucja.pl,  ul. Garbarska 21a,  20-340,  Lublin,  kraj/woj. lubelskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych