Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510070882-N-2019 z dnia 10-04-2019 r.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - Akademickie Centrum Sportowe UMCS.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550054904-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 13530000000000, ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej  5, 20-031  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 375 965, e-mail zampubl@umcs.lublin.pl, faks 815 375 965.
Adres strony internetowej (url): www.umcs.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - Akademickie Centrum Sportowe UMCS.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WR/24-2019/DOP-p
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna instalacji odbiorczej Podmiotu Przyłączanego – obiektu Akademickie Centrum Sportowe UMCS, przy ul. Głębokiej w Lublinie, działka nr 2/81 - zasilanie podstawowe oraz rezerwowe z następującą mocą przyłączeniową: - na przyłączu nr 1 zasilanie podstawowe 470,0 kW, - na przyłączu nr 2 zasilanie rezerwowe 470,0 kW i przy planowanym poborze energii elektrycznej w ilości 360 000 kWh rocznie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 182875.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: kancelaria.ol@pgedystrybucja.pl
Adres pocztowy: ul. Garbarska 21a
Kod pocztowy: 20-340
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 224936.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 224936.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 224936.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 0
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67. ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W związku z zaawansowaniem prac projektowych, a w ich konsekwencji wykonanie robót budowlanych dla obiektu Akademickie Centrum Sportowe UMCS, konieczne jest wykonanie nowego przyłączenia dla jego wewnętrznej instalacji do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Zamówienie na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej może zostać udzielone jednemu wykonawcy tj.: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, albowiem jest on wyłącznym właścicielem całej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w Lublinie. Mając na uwadze powyższe, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje art. 67. ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zmianami, zwana dalej pzp) gdyż przedmiot zamówienia dotyczy sektora gospodarki, gdzie istnieje trwały i nieprzezwyciężalny monopol o charakterze obiektywnym. Zgodnie z art. 67. 1. pkt 1) lit. a) pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 755, zwana dalej pr. en.) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii, jako że działa w warunkach monopolu naturalnego, jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami, które się o to ubiegają. Koszty prac projektowych i prac związanych z przystosowaniem swoich obiektów do przyłączenia ponosi PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, natomiast Zamawiający zobowiązany jest uiścić opłatę przyłączeniową. Opłata ta ma charakter publicznoprawny i podobnie jak umowa z przedsiębiorstwem energetycznym o przyłączenie do sieci (art. 7 ust. 1 pr. en.) jej zapłata jest warunkiem koniecznym do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz zawarcia w przyszłości umowy w sprawie dostawy energii elektrycznej. Zamawiający uznał za zasadne udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych