Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500041348-N-2018 z dnia 26-02-2018 r.
Lublin: Opracowanie sylabusów, skryptów, materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie wykładów i laboratoriów OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Projekt „Informatyka - nowe specjalności odpowiedzią na innowacje" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 135300000, ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej  5, 20031   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 375 965, e-mail zampubl@umcs.lublin.pl, faks 815 375 965.
Adres strony internetowej (url): www.umcs.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Opracowanie sylabusów, skryptów, materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie wykładów i laboratoriów
Numer referencyjny  WR/19-2018/DOP-p
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie warunków przyszłej umowy, której wzór przekazuję w załączeniu, w sprawie opracowania sylabusów, skryptów, materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia wykładów i laboratoriów w zakresie specjalności Inżynieria danych. Zamówienie podzielone jest na 3 części: Część 1 – Przedmiot: Systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem; Część 2 – Przedmiot: Wizualizacja danych procesowych; Część 3 – Przedmiot: Systemy reprezentacji wiedzy.
II.5) Główny Kod CPV: 80521000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki gdy m.in. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający ogłoszeniem nr 507979-N-2018 z dnia 19.01.2018r. wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, które zostało unieważnione w dniu 31.01.2018r na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, tj.: do upływu terminu składania ofert, tj.: 29.01.2018r godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z wypełnieniem ustawowych przesłanek, dla trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Przedmiot: Systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ITLU Sp. z o. o.,  ,  ul. Nałęczowska 51A,  20-701,  Lublin,  kraj/woj. lubelskie

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Przedmiot: Wizualizacja danych procesowych

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ITLU Sp. z o. o.,  ,  ul. Nałęczowska 51A,  20-701,  Lublin,  kraj/woj. lubelskie

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Przedmiot: Systemy reprezentacji wiedzy

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ITLU Sp. z o. o.,  ,  ul. Nałęczowska 51A,  20-701,  Lublin,  kraj/woj. lubelskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych