Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500035135-N-2018 z dnia 16-02-2018 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510157-N-2018
Data: 29/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 135300000, ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej  5, 20031   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 375 965, e-mail zampubl@umcs.lublin.pl, faks 815 375 965.
Adres strony internetowej (url): www.umcs.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 15/02/2018 godz. 12:00 Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: upływa 15/02/2018, godzina 12:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 23/02/2018 godz. 12:00 Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: upływa 23/02/2018, godzina 12:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych